Etikai szabályzat

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége 2004. április 15-én jóváhagyott, majd 2005. január 6-án, 2008. május 21-én, 2011. november 17-én módosított Etikai szabályzatának a 2019. május 30-i közgyűlésen elhatározott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) Alapszabálya 16.8. pontjának k, alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység etikai szabályairól és elvárásairól a következő szabályzatot alkotta:

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1.Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza azokat a magatartási normákat, amelyek vétkes megszegése elmarasztalást (szankciót) von maga után.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. A Szabályzat hatálya alá a Szövetségben nyilvántartott rendes és pártoló tagok tartoznak. A Szabályzat kiterjed továbbá a tagszervezetek vezető tisztségviselőire, munkavállalóira és egyéb alkalmazottaira is, de ezeknek a Szabályzatba ütköző magatartásáért a tagszervezet tartozik felelősséggel (személyi hatály).

2.2. A Szabályzat hatálya a belföldön és külföldön elkövetett cselekményekre egyaránt kiterjed (területi hatály).

3. A TAG FELADATA

3.1. A rendes tag a gyógyszerkészítmények nagykereskedelmi forgalmazásánál - törvényes eszközökkel és módon - köteles eljárni a saját érdekeinek érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során.

3.2. A tag - saját szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete mellett - köteles elősegíteni a biztos és szabályozott gyógyszerellátást az egészségügyi követelményeknek megfelelően.

3.3. Tilos minden olyan ténykedés, mely ellentétes a Szövetség célkitűzéseivel.

4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

4.1. Jelen Szabályzat alkalmazásában üzleti titok a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Szövetségnek vagy bármelyik tagjának méltányolható érdeke fűződik.

4.2. Tilos üzleti titkot tisztességtelenül megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.

4.3. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban, vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg.

5. TISZTESSÉGTELEN VERSENY TILALMA

5.1. A Szövetség elkötelezett a tisztességes piaci verseny mellett, működését ezen elv szem előtt tartásával szervezi. Mivel a piaci versenyben a piaci szereplők döntéseiket egymástól függetlenül hozzák meg, így a Szövetség és tagjai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ezt tiszteletben tartsák.

5.2. Tilos a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet tisztességtelenül – különösen a Szövetség többi tagjának vagy a biztos és szabályozott gyógyszerellátás érdekeit sértő, veszélyeztető módon, illetve az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni.

5.3. Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a Szövetség többi tagjának jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetve veszélyeztetni.

5.4. Tilos máshoz olyan felhívást intézni, amely a Szövetség valamelyik tagjával fennálló gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

5.5. Tilos a gazdasági versenyben a megrendelőket és a fogyasztókat reklámozás útján vagy egyéb módon megtéveszteni, különösen előnyös vásárlás hamis látszatát kelteni.

5.6. A Szövetség tagjai – akár a fogyasztók felé, akár üzletfelek felé irányuló – kereskedelmi kommunikációikban a valóságnak megfelelő információkat juttatnak el a célközönség felé. Mindezt úgy teszik, hogy azzal a címzetteket kellő információval lássák el, azok ne legyenek megtévesztőek, se hamisak. A Szövetség tagjai tevékenységüket a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény betartásával kötelesek végezni.

6. A PIACI VERSENY FENNTARTÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI

6.1. A Szövetség tagjai között tilos minden olyan egyeztetés, információcsere, információátadás, amely versenykorlátozás gyanúját veti fel. Ilyen információnak minősülnek a tagvállalkozások stratégiai információi, az üzleti titkok, illetve minden olyan adat, tény, amelynek észszerű módon történő titokban tartása az adott vállalkozás üzleti érdeke.

6.2. A Szövetség tagjainak

a) tilos olyan döntéseket hozni, amelyek versenykorlátozó módon befolyásolják a gyógyszer-nagykereskedelmi piacot;
b) tilos a Szövetség berkein belül (üléseken, megbeszéléseken, összejöveteleken, rendezvényeken stb.) és a tevékenységével összefüggésben olyan magatartást tanúsítani, amely versenykorlátozás gyanúját kelti vagy keltheti;
c) tilos olyan helyzetet vagy körülményeket teremteni, amely alapja lehet egy titkos versenykorlátozó megállapodás létrejöttének.

6.3. A Szövetség rendes tagjai számára tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen:

a, az üzleti kapcsolatokban az eladási árakat tisztességtelenül megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, illetve hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni;

b, indokolatlan előnyök elérése érdekében egyes alacsony árfekvésű gyógyszerkészítmények forgalmazását a partnerek kárára korlátozni;

c, egyes gyógyszerkészítményeket az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előidézése céljából, vagy egyébként indokolatlan előny szerzésére, illetve versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalomból visszaélésszerűen kivonni, illetve visszatartani;

d, üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni, ideértve olyan árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben;

e, a Szövetség többi tagjának a gyógyszerkészítmények nagykereskedelmi piacáról való kiszorítására alkalmas túlzottan alacsony árakat alkalmazni.

6.4. A gyógyszer-nagykereskedelmi piac sajátosságaira is tekintettel, a Szövetség tagjai törekszenek arra, hogy a piac versenyző legyen, és a piaci szereplők az esetleges erőfölényes, közös erőfölényes helyzetükkel ne élhessenek vissza. Magatartásukat és működésüket úgy szervezik, hogy a visszaélés gyanúját is elkerüljék.

6.5. A Szövetség – ahogyan más hatóságokkal is – így a versenyt felügyelő hatósággal is együttműködik akár egy konkrét hatósági eljárás lefolytatásában, akár olyan hatósági megkeresésben, amely a gyógyszer-nagykereskedelmi piac fejlődését szolgálja.

7. A TAGOK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATA

7.1. A Szövetség tagjai egymással szemben fokozott igényességgel teljesítsék kötelezettségeiket. A tagok, illetve vezető tisztségviselőik, alkalmazottaik jó munkatársi kapcsolatot tartsanak egymással és ennek körében a kölcsönös bizalmon alapuló udvariasság jellemezze munkájukat.

7.2. A Szövetség minden tagjának kerülnie kell a másik tagot vagy annak tisztségviselőjét, más alkalmazottját sértő, lejárató megjegyzéseket.

8. A SZÖVETSÉG ÉS TAGJAI KAPCSOLATA

8.1. A tag köteles a Szövetség munkájában az Alapszabály szerint közreműködni és tevékenységében a Szövetséghez méltó magatartást tanúsítani.

8.2. A tag a Szövetség szabályzatait, iránymutatásait, határozatait a tevékenysége folytatásánál köteles betartani.

8.3. A tag teljesítse a Szövetséggel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, jelentse be az adatokban beállt változásokat és tegyen eleget a Szövetség eseti felhívásainak.

8.4. A tag köteles bejelenteni, ha

a, a Szövetséggel azonos tevékenységet, a gyógyszer-nagykereskedők szakmai és gazdasági érdekeinek képviseletét is végző más társadalmi szervezettel vagy egyesüléssel tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít;

b, ellene, vagy a Szövetség valamely szervében (Elnökség, Ügyvezetőség, Felügyelő Bizottság) tisztséget betöltő vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja ellen büntető eljárás keretében vádat emeltek, mely esetben köteles megnevezni az eljáró hatóságot és közölni az ügy számát is.

9. SZANKCIÓK

9.1. A jelen Szabályzatban meghatározott magatartási normák és elvárások megsértése (etikai vétség) esetén a Szövetség tagjával szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:

a, figyelmeztetés,

b, megrovás,

c, kizárás.

10. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

10.1. Etikai vétség esetén a Szövetség Ügyvezetősége jár el hivatalból vagy bejelentés alapján. Az eljárásba minden érintett tagot be kell vonni és az etikai vétséggel gyanúsított részére megfelelő védekezési lehetőséget kell biztosítani.

10.2. Az eljárást az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet megindítani.

10.3. Az etikai vétséget az eljárás megindítását követő legközelebbi ügyvezetőségi ülésen, de legfeljebb kilencven napon belül kell tárgyalni és észszerű határidőn belül kell elbírálni.

10.4. Az Ügyvezetőség határozata ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet a Szövetség Közgyűlésénél írásban halasztó hatályú panasszal élni. A Közgyűlés határozata nem támadható meg. 

11. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szabályzat és annak módosítása a Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba.

11.2. A Szabályzatot, illetve annak módosítását a jóváhagyásától számított tizenöt napon belül a főtitkár köteles a Szövetség tagjainak és minden tisztségviselőjének megküldeni.

Jelen okirat a Szövetség 2004. április 15-i Közgyűlésén elfogadott, majd a 2005. január 6-i, 2008. május 21-i és 2011. november 17-i Közgyűlés által módosított Etikai Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.

Budapest, 2019. május 30. napján.

Etikai szabályzat letöltése
gynsz-etikai-szabalyzat.pdf